beurswand-logo

HUUR-BEURSSTAND.NL

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.huur-beursstand.nl/ (“Website”), welke in beheer is van Beurswand, gevestigd aan Industrieweg 12, 6673 DE, Andelst in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 27346676. Deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van de Website en elke overeenkomst die tussen u en Leveranciers via de Website of direct wordt afgesloten.

  1. Toepasselijkheid: Voor alle offertes aangeboden door huur-beursstand.nl gelden de voorwaarden van de betreffende partner.
  2. Offertes: Alle door huur-beursstand.nl aangeboden offertes zijn geheel vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om ons aanbod in te trekken tot drie werkdagen nadat de aanvaarding ons heeft bereikt.
  3. Geheimhouding: Alle informatie, in welke vorm dan ook, verstrekt door of namens huur-beursstand.nl aan de klant, is strikt vertrouwelijk. Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
  4. Overmacht: Indien huur-beursstand.nl niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen als gevolg van omstandigheden buiten zijn controle, wordt dit niet beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.
Scroll to Top